Economy alliance |
219
page,page-id-219,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
title

Onödiga energikostnader minskar vinsten. Ineffektiv energianvändning binder upp ert kapital som annars skulle kunna användas på andra ställen i företaget, som till försäljning.

1

Målsättning och förutsättningar

Vi börjar med ett möte där målsättningar, förutsättningar och genomförande punkter fastställs.  Vi kommer gemensamt fram till en process och ett beslutsunderlag som ledningen kan känna sig trygga i samt ha som grund för att fatta beslut om hur arbetet mot en optimal energianvändning ska drivas fortsatt.

Förstudieunderlag

För att en energianalys ska ge ett meningsfullt resultat krävs att rätt indata används i beräkningar och analyser. En del av dessa data kan tas fram under själva besiktningen genom avläsning av befintliga mätare eller utplacering av speciella mätare. Det mesta av informationen kommer dock normalt från dina energifakturor.

De data som typiskt behövs inför en analys är fakturorna för: El, Fjärrvärme/fjärrkyla, Biobränslen, Vatten. När alla underlag är inne bokar vi in en kvalificerad energiexpert på ett datum som passar er.

2
3

På platsen analys

En av våra kvalificerade energiexperter kommer till er för att gå igenom er anläggning och process tillsammans med av er utsedd person.

Sammanställning och genomgång

Nu börjar experten med att i detalj ser över vilka möjligheter som finns till att energieffektivisera och/eller energikonvertera. Kontakter tas med andra experter i nätverket samt med olika leverantörer för att hitta bästa möjliga lösning. Ett eller flera scenarios skapas.

4
5

Förstudierapport

Expert återkopplar till ansvarig person samt ledning med en förstudierapport som visar på olika scenarios. Ledning tar beslut om nästa steg.

Slutförande av analys och inledning av projektering

Baserat på ledningens direktiv slutförs analysen i detalj och projekteringsarbetet inleds. Detaljerade åtgärder, skisser och återbetalningsprognoser tas fram. Intentionsförklaring undertecknas mellan aktuella parter.

6
7

Beslut om Energieffektivisering och/eller Energikonvertering

Baserat på presenterar analysrapport samt projekteringsunderlag tar ledningen beslut om åtgärder.

Uppföljning & utvärdering

Ansvarig energiexpert följer upp, mäter, utvärderar och rapporterar resultatet löpande.

8